Boek direct en bespaar tot 10%

U bespaart 10% op uw verblijf als u rechtstreeks via ons boekt in plaats van via andere websites.

Boek hier met korting

Disclaimer

Disclaimer voor https://www.bizstaythehague.com
BizStay BV (Kamer van Koophandel: Den Haag nr. 51.181.894), hierna te noemen BizStay, verleent u hierbij toegang tot https://www.bizstaythehague.com en https://bizstay.nl ("de Website") en nodigt u uit de aangeboden diensten af te nemen.
BizStay behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment onderdelen van de inhoud aan te passen of te verwijderen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw communicatie.

Inleiding

 1. Deze websites bizstaythehague.com en bizstay.nl (gezamenlijk "de Site") bieden leden en gebruikers de mogelijkheid unieke privéaccommodatie te reserveren met bepaalde aanvullende diensten en functies.
 2. De Site wordt beheerd door BizStay BV. ("wij" of "ons"). Houd er rekening mee dat de site door derden kan worden gebruikt als boekingsplatform. Als u de site gebruikt via een dergelijke derde partij, dan aanvaarden wij, om twijfel te voorkomen, geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het gebruik van de site op een andere wijze dan in deze voorwaarden is uiteengezet.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten of op degenen die de site alleen bekijken ("u").
 4. Of u zich nu registreert of niet, u bent volledig gebonden aan deze voorwaarden.
 5. Deze gebruiksvoorwaarden hebben alleen betrekking op uw gebruik van de site.
 6. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekend gemaakt door de nieuwe voorwaarden op de site te plaatsen. Door de site te blijven gebruiken, bevestigt u dat u de op dat moment geldende voorwaarden volledig accepteert.

Intellectueel eigendom

 1. De indeling en inhoud van deze site worden beschermd door Nederlands recht en internationaal auteursrecht en wij behouden ons alle rechten voor met betrekking tot ons auteursrecht, ongeacht of dit ons eigendom is of onder onze licentie valt, en alle rechten zijn voorbehouden met betrekking tot al onze geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (ongeacht of deze ons eigendom zijn of onder onze licentie vallen) die op deze site worden vermeld.
 2. Door door gebruikers gegenereerde inhoud op deze site weer te geven, draagt u uitdrukkelijk alle auteursrechten en andere rechten op dergelijke inhoud aan ons over (en stemt u ermee in afstand te doen van alle morele rechten met betrekking tot dergelijke inhoud). Om twijfel te voorkomen, is het ons toegestaan door gebruikers gegenereerde inhoud te gebruiken voor onze andere zakelijke doeleinden, zelfs na beëindiging van uw registratie of lidmaatschap.
 3. We screenen door gebruikers gegenereerde inhoud (inclusief inhoud met betrekking tot beschikbare eigenschappen die door onze hosts kan worden geplaatst) of informatie op de site niet en we kunnen geen garantie geven met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. Gebruikers van deze Site wordt uitdrukkelijk verzocht geen lasterlijke, misleidende of aanstootgevende inhoud te publiceren of inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen (bijv. auteursrecht). Dergelijke inhoud is in strijd met ons beleid, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke inhoud, en de verantwoordelijke gebruiker is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade of andere aansprakelijkheid die ontstaat en u stemt ermee in ons te vrijwaren met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid die wij lijden als gevolg van dergelijke inhoud.
 4. Deze website of een gedeelte van deze website mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag niet systematisch delen van de inhoud van de website extraheren en/of hergebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In het bijzonder mag u geen gebruik maken van datamining, robots of soortgelijke hulpmiddelen voor het verzamelen en extraheren van gegevens om (eenmalig of vele malen) substantiële delen van deze Site te extraheren voor hergebruik zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.Onze aansprakelijkheid

 1. Wij zullen de Site beheren met de redelijke vakkundigheid en zorg van een online dienstverlener. Alle andere garanties en verklaringen zijn, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten.
 2. U BEKENT uitdrukkelijk dat HET GEBRUIK VAN DE SITE OP UW eigen RISICO IS. NOCH WIJ, NOCH ONZE MOEDERBEDRIJVEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN, NOCH ONZE RESPECTIEVELIJKE WERKNEMERS, AGENTEN, EXTERNE CONTENTLEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS (GEZAMENLIJK DE "BIZSTAY-PARTIJEN") GARANDEREN DAT DE SITE ONONDERBROKEN EN FOUTLOOS IS; NOCH GEVEN WIJ ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE VERKREGEN KUNNEN WORDEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE, OF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN ENIGE INFORMATIE, DIENST, BOEKING OF KOOPWAAR DIE VIA DE SITE WORDT VERSTREKT. DE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN "AS IS" BASIS ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN EIGENDOMSRECHT OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ANDERS DAN DE GARANTIES DIE GEÏMPLICEERD WORDEN DOOR EN NIET UITGESLOTEN, BEPERKT OF GEWIJZIGD KUNNEN WORDEN ONDER DE WETTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DEZE OVEREENKOMST.
 3. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is van toepassing op enigerlei schade of letsel veroorzaakt door een gebrekkige prestatie, fout, omissie, onderbreking, uitval, defect, vertraging in de werking of doorgifte, COMPUTERVIRUS, COMMUNICATIE LIJN MISLUKKING, DIEFSTAL OF VERNIETIGING OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN, OF HET GEBRUIK VAN RECORD, HETZIJ VOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, OF ONDER ENIGE ANDERE OORZAAK VAN ACTIE. U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT DE BIZSTAY-PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR LASTERLIJK, AANSTOOTGEVEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN EN DAT HET RISICO VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN HET VOORGAANDE GEHEEL BIJ U BERUST.
 4. IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ, DE BIZSTAY PARTIJEN, OF EEN PERSOON OF ENTITEIT DIE GEVOLGEN IS VOOR HET ONTWERP, DE PRODUCATIE OF DE VERDELING VAN DE SITE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTIEVE, INCIDENTIËLE, SPECIALE, CONSEQUENTIËLE OF PUNITIEVE SCHADE GEVOLGEN UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE. U ERKENT HIERBIJ DAT DE BEPALINGEN VAN DEZE PARAGRAAF VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE INHOUD OP DE SITE.
 5.  IN AANVULLING OP DE HIERBOVEN UITEENGEZETTE VOORWAARDEN ZIJN WIJ NOCH DE BIZSTAY-PARTIJEN AANSPRAKELIJK, ONGEACHT DE OORZAAK OF DUUR, VOOR EVENTUELE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, WEGLATINGEN OF ANDERE GEBREKEN IN, OF NIET-TIJDIGHEID OF NIET-AUTHENTICITEIT VAN DE INFORMATIE OP DE SITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, PRIJSINFORMATIE OF BESCHIKBAARHEIDSINFORMATIE, OF VOOR EVENTUELE VERTRAGING OF ONDERBREKING IN DE OVERDRACHT DAARVAN AAN U, OF VOOR EVENTUELE CLAIMS OF VERLIEZEN DIE DAARUIT VOORTVLOEIEN OF DAARDOOR VEROORZAAKT WORDEN. GEEN VAN DE VOORGAANDE PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK VOOR CLAIMS OF VERLIEZEN VAN DERDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST, PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE EN DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BIZSTAY-PARTIJEN JEGENS U OF EEN EINDGEBRUIKER VOOR ALLE SCHADE, LETSEL, VERLIEZEN EN OORZAKEN VAN ACTIE (HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST.
 6. Sommige rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van bepaalde aansprakelijkheden of garanties niet toe, zodat sommige van de bovenstaande beperkingen niet op u van toepassing kunnen zijn. In dergelijke rechtsgebieden is onze aansprakelijkheid beperkt voor zover maximaal is toegestaan door de wet. U dient uw plaatselijke wetgeving te raadplegen voor eventuele beperkingen of restricties met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties.
 7. Van tijd tot tijd kan het nodig zijn de toegang tot de site gedurende een bepaalde periode op te schorten; dergelijke onderbrekingen vormen geen schending van deze voorwaarden door ons.
 8. Wij zijn niet aansprakelijk voor zakelijke, financiële of economische schade of voor gevolgschade of indirecte schade (zoals reputatieverlies, winstderving of gemiste kansen) als gevolg van uw gebruik van de site, ongeacht of deze schade is ontstaan of geleden als gevolg van onze nalatigheid of anderszins.
 9. Niets in deze voorwaarden beperkt onze aansprakelijkheid voor fraude of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt als gevolg van onze nalatigheid.