Boek direct en bespaar tot 10%

U bespaart 10% op uw verblijf als u rechtstreeks via ons boekt in plaats van via andere websites.

Boek hier met korting

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BIZSTAY BV.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij BizStay B.V., zoals gedefinieerd in artikel 1, en op elke overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder. 

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 

  • huurder:iedere partij die bij de verhuurder een verzoek indient om een appartement te boeken, hetzij online, hetzij per e-mail, telefoon of op enige andere wijze;
  • verhuurder: BizStay B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Voorburg en kantoorhoudende te Den Haag, Waldeck Pyrmontkade 866B, 2518 JS, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 5118194;
  • boeking:elke overeenkomst die tussen huurder en verhuurder wordt aangegaan voor de huur van woonruimte voor kort verblijf;
  • website: de website van verhuurder: www.bizstayapartments.com; 
  • disclaimer: de disclaimer op de website.


Boekingen

2.1 Een huurder kan een boeking voor een appartement maken via de website van verhuurder, per e-mail, telefonisch, persoonlijk op het kantoor van verhuurder of via externe boekingssites zoals Booking.com, Belvilla, Expedia, AirBnB of een ander door BizStay B.V. gebruikt boekingskanaal.

2.2 Verhuurder bevestigt alle boekingen per e-mail. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om het juiste e-mailadres op te geven en verhuurder te informeren indien dit e-mailadres wijzigt.

2.3 Alle boekingen zijn gebaseerd op de door de huurder verstrekte informatie (bijvoorbeeld persoonsgegevens, aantal gasten). Indien de door huurder verstrekte gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, behoudt verhuurder zich het recht voor de boeking met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding jegens huurder gehouden te zijn.

2.4 Verhuurder behoudt zich het recht voor om elke boeking naar eigen goeddunken te weigeren. 

Annulering

3.1 Een boeking kan kosteloos worden geannuleerd tot 14 dagen voor de eerste dag van de overeengekomen huurperiode. 

3.2 In geval van annulering binnen 14 dagen tot 24 uur voor de eerste dag van de huurperiode bedragen de annuleringskosten 50% van de overeengekomen huurprijs voor de huurperiode.3 Bij annulering binnen 24 uur voor de eerste dag van de huurperiode bedragen de annuleringskosten 100% van de overeengekomen huurprijs voor de huurperiode.

Acceptatie van algemene voorwaarden

4.1 Door het maken van de reservering verklaart de huurder uitdrukkelijk dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Verhuurder behoudt zich het recht voor om aanvullende algemene en/of bijzondere voorwaarden toe te voegen voor elke afzonderlijke dienst.

Betalingsverplichting

5.1 Betaling dient uitsluitend te geschieden in euro's.

5.2 Tenzij verhuurder en huurder anders overeenkomen, dient huurder de volledige betaling van het boekingsbedrag 14 dagen voor de ingangsdatum van de boekingsperiode te hebben voldaan. Indien huurder het volledige bedrag niet tijdig heeft betaald, behoudt verhuurder zich het recht voor de boeking te beëindigen.

5.3 Indien de boeking wordt gedaan door een in Nederland gevestigd bedrijf, kan de betaling op rekening geschieden. Tenzij anders overeengekomen, dient het bedrijf de betaling binnen 14 dagen gerekend vanaf de begindatum van de boekingsperiode te voldoen. 

5.4 Voor het doen van een betaling aan BizStay B.V. bieden wij het betaalplatform van Mollie aan. Mollie is een gecertificeerd bedrijf dat beveiligde en geselecteerde internationale betaalmethoden aanbiedt. Mollie voldoet volledig aan de richtlijnen van de European Banking Authority over de veiligheid van internetbetalingen en staat onder permanent toezicht van De Nederlandsche Bank, DNB. 

5.5 Alle prijzen zijn vermeld in Euro's en zijn onderhevig aan seizoenswijzigingen. Zodra een boeking door verhuurder is bevestigd, kunnen prijzen niet meer door verhuurder worden verhoogd, tenzij huurder de boeking wijzigt.

5.6 Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9% belasting toegevoegde waarde ("BTW") en exclusief toeristenbelasting, tenzij anders vermeld. 

5.7 Het uiten van een protest of klacht ontslaat de huurder niet van zijn betalingsverplichtingen. 

5.8 Na bevestiging van de boeking kan de huurprijs niet meer ter discussie worden gesteld door de huurder.

Gebruik

6.1 Op de dag van aankomst zal een medewerker van verhuurder de huurder ontmoeten op de locatie. Een specifieke tijd voor de ontmoeting moet in overleg worden vastgesteld, maar normaal gesproken zijn de locaties vanaf 14.00 uur beschikbaar. De medewerker overhandigt de sleutel aan de huurder en verricht de check-in.

6.2 Elke check-in vóór 7.00 uur of na 22.00 uur wordt beschouwd als een vroege of late check-in waarvoor verhuurder een extra bedrag van 50 EUR aan huurder in rekening kan brengen.

6.3 Tenzij anders overeengekomen, ontmoet een medewerker van verhuurder de huurder op de dag van vertrek op de locatie om de sleutels op te halen en het appartement te inspecteren. De huurder dient het appartement op de dag van vertrek voor 11.00 uur te verlaten, maar een specifieke tijd voor de ontmoeting dient in overleg te worden bepaald.

6.4 De huurder is verplicht persoonlijk gebruik te maken van de ruimte of een van zijn werknemers gebruik te laten maken van de ruimte.

6.5 De huurder verplicht zich tot naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving afkomstig van overheidsinstanties. 

6.6 Indien de ruimte deel uitmaakt van een groter geheel, zal de huurder zich houden aan de geldende (huis)regels. De huurder verplicht zich tot het invullen en ondertekenen van alle formulieren die in verband met het verblijf van de huurder in het pand moeten worden ondertekend.

6.7 De huurder is verplicht het pand op een normale manier te gebruiken en geen overlast te veroorzaken voor de buren of de verhuurder. Om die reden is het huurder niet toegestaan een muziekinstrument te bespelen, huisdieren te hebben of te roken in het pand.

6.8 De huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen om schade aan het pand te voorkomen. De huurder zal maatregelen nemen om te voorkomen dat de centrale verwarming en de waterleidingen bevriezen. De huurder zorgt ervoor dat de badkamer wordt schoongehouden zodat er geen schimmelvorming optreedt. Eventuele kosten die voortvloeien uit deze schoonmaakverplichting zijn voor rekening van de huurder. 

6.9 De huurder zal de verhuurder onmiddellijk, of in ieder geval zo spoedig mogelijk, op de hoogte stellen van eventuele schade aan het pand. Als de huurder deze waarschuwingsplicht schendt, is de huurder aansprakelijk voor alle schade. 

Lekkende kranen en problemen met het toilet of de badkamer moeten in ieder geval onmiddellijk worden gemeld. Zo niet, dan komen extra reparatiekosten voor rekening van de huurder. 

Als de huurder voor langere tijd afwezig is, zorgt de huurder ervoor dat de huurder aan zijn waarschuwingsplicht kan voldoen. 

6.10 De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het pand die is ontstaan door opzettelijk misbruik door de huurder en/of door onverantwoordelijk handelen. 

Door huurder te dragen kosten

7.1 Tenzij anders is overeengekomen, komen de volgende kosten voor rekening van huurder:

a) het afbreken of zoekraken van sleutels;

b) glasbreuk binnen het pand;

c) kosten voor herstel of vervanging bij schade aan inrichting (waaronder ook meubilair) veroorzaakt door huurder, gebruiker of gasten van huurder of gebruiker;

d) de kosten voor de schoonmaak- en stomerijservice. De schoonmaakservice wordt in ieder geval na de ontruiming van het pand door de huurder in gebruik genomen aan het einde van de boekingsperiode, maar indien nodig ook vaker indien de huurder dit wenst;

e) gemeentelijke belastingen en/of lokale heffingen en leges die door de gemeente Den Haag in rekening worden gebracht aan bewoners die (tijdelijk) ingeschreven staan op het adres van het pand.

Oplevering

8.1 Huurder verplicht zich het gehuurde aan het einde van de overeengekomen boekingsperiode te verlaten.

8.2 Huurder dient het gehuurde in dezelfde staat op te leveren als waarin het gehuurde zich bevond toen het aan huurder ter beschikking werd gesteld. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat van onderhoud, schadevrij en schoon te hebben ontvangen.

8.3 Bij de oplevering dient alle ter beschikking gestelde inventaris aanwezig te zijn. Het is niet toegestaan de inrichting te wijzigen.

8.4 Bij oplevering dient huurder de sleutelsets in te leveren bij een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van verhuurder, tenzij verhuurder anders heeft bepaald.

8.5 Indien huurder het pand niet schoon oplevert volgens verhuurder of indien reparaties aan het pand noodzakelijk zijn volgens verhuurder, komen de kosten die verhuurder heeft moeten maken voor schoonmaak of reparatie voor rekening van huurder. Kleine beschadigingen door normaal gebruik komen voor rekening van verhuurder.

8.6 Huurder verliest de rechten met betrekking tot zijn persoonlijke eigendommen die hij bij oplevering in het gehuurde achterlaat. Verhuurder is gerechtigd deze zaken te (doen) verwijderen. De kosten van verwijdering zijn voor rekening van de huurder. Verhuurder is niet verplicht onderhoud te plegen aan de achtergelaten zaken en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de achtergelaten zaken.

Veranderingen aan het pand

9.1 Het is huurder niet toegestaan veranderingen in of aan het pand aan te brengen, tenzij verhuurder hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit (kleine) veranderingen, bijvoorbeeld het aanbrengen van spijkers, schroeven, stickers enzovoort.

Vervanging en onderhuur

10.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder is het de huurder niet toegestaan een ander in zijn plaats te stellen.

10.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder is het huurder niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren aan een ander. 

Liability and indemnification of the lessor

11.1 Indien de te verhuren woonruimte geen eigendom is van de verhuurder, maar de woonruimte door middel van mandaat wordt verhuurd, is de verhuurder in ieder geval niet aansprakelijk voor verplichtingen, van welke aard ook, die voortvloeien uit de overeenkomst van last of buro en die doorwerken in de huurovereenkomst. 

11.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of aan huurder, gebruiker of bezoekers van huurder of gebruiker, veroorzaakt door enig gebrek aan het pand als gevolg van weersomstandigheden zoals overstromingen, natuurrampen of andere calamiteiten. 

11.3 Elke aansprakelijkheid van de verhuurder, zijn werknemers of vertegenwoordigers ten opzichte van de huurder is beperkt tot het bedrag van de vergoedingen die aan de verhuurder zijn betaald bij de uitvoering van de boekingsovereenkomst, ongeacht de rechtsgrond waarop de aansprakelijkheid van de verhuurder is gebaseerd. 

11.4 In geen geval zal de verhuurder of zijn werknemers of vertegenwoordigers aansprakelijk zijn (noch contractueel, noch als gevolg van een onrechtmatige daad) voor enige indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) gederfde winst of omzet. 

11.5 De partijen komen overeen dat de verhuurder niet verplicht is tot enige schadeloosstelling van de huurder, noch tot enige bijstand van de huurder, in het geval dat een rechtsvordering tegen de huurder wordt ingesteld door een derde die direct of indirect voortvloeit uit de boekingsovereenkomst, het voorgaande ongeacht de rechtsgrond waarop een dergelijke rechtsvordering is gebaseerd. 

Overmacht

12.1 Onvoorziene omstandigheden en/of overmacht geven verhuurder het recht om de boekingsovereenkomst zonder opzegtermijn en annuleringskosten geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de verplichtingen uit de boekingsovereenkomst op te schorten. In voorkomend geval kan de verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van zijn verplichtingen, noch voor eventuele schade die de huurder als gevolg daarvan lijdt.

Opzegging en aanvullende garanties

13.1 Onverminderd het recht op schadevergoeding is verhuurder gerechtigd de overeenkomst, ook indien gedeeltelijk uitgevoerd, zonder ingebrekestelling te ontbinden of aanvullende garanties te verlangen:

  • In geval van faillissement, ondercuratelestelling, onderbewindstelling, ernstige aantasting van de kredietwaardigheid of overlijden van huurder;
  • Indien huurder zijn verplichtingen uit hoofde van de boekingsovereenkomst, de diensten en deze algemene voorwaarden niet nakomt;
  • Indien huurder feitelijk geen gebruik meer maakt van de ruimte.

13.2 De huurder vrijwaart de verhuurder voor mogelijke claims die voortvloeien uit de omstandigheden zoals beschreven in 12.1.

Tijdige beschikbaarheid

14.1 Indien het gehuurde niet op de overeengekomen datum door verhuurder aan huurder ter beschikking kan worden gesteld, omdat:

het gehuurde niet tijdig gereed was voor verhuur;

de vorige huurder het gehuurde niet tijdig heeft ontruimd;

de verhuurder nog niet in het bezit is van de juiste vergunningen om de verhuur mogelijk te maken; of

een andere oorzaak, waaronder ook overmachtsituaties, die de beschikbaarheid van het gehuurde verhindert, is huurder geen huur verschuldigd voor de duur van de vertraging. Andere verplichtingen uit hoofde van de boekingsovereenkomst waaraan huurder is onderworpen, worden dienovereenkomstig opgeschort. 

14.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade die huurder lijdt als gevolg van de vertraging, tenzij er sprake is van grove schuld of grove nalatigheid. 

14.3 Verhuurder stelt huurder zo spoedig mogelijk op de hoogte van de dreigende vertraging. Op het moment dat de vertraging is opgelost en het gehuurde aan huurder ter beschikking wordt gesteld, herleven voor huurder de verplichtingen die voortvloeien uit de boekingsovereenkomst. Vanaf het moment dat het gehuurde ter beschikking wordt gesteld, is huurder dus weer huur verschuldigd.

Betalingsbeding

15.1 Als huurder tekortschiet in de nakoming van de boekingsovereenkomst en de tekortkoming voortduurt ondanks een aanmaning van verhuurder om de tekortkoming op te lossen, is huurder een boete verschuldigd van € 250,- per dag voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt.

Toegang tot het gehuurde

16.1 Als verhuurder of zijn gemachtigde het gehuurde moet betreden voor onderhoud, is verhuurder daartoe gerechtigd op werkdagen tussen 9.00 en 20.00 uur. Voordat verhuurder het gehuurde betreedt, moet hij ten minste 24 uur van tevoren een afspraak maken met huurder. In het geval van een noodsituatie (bijv. overstroming, lekkage, brand) of in het geval van het vermoeden van illegale praktijken in het gebouw, heeft verhuurder het recht het gebouw op elk moment te betreden zonder huurder hiervan op de hoogte te stellen.

16.2 In het geval van langdurige afwezigheid van huurder, bijv. vakantie, zorgt huurder ervoor dat verhuurder toegang heeft tot het gebouw. In voorkomende gevallen informeert huurder verhuurder op welke wijze verhuurder toegang tot het gehuurde kan krijgen.

Verhuurbevoegdheid

17.1 Verhuurder verklaart bevoegd te zijn de boekingsovereenkomst met huurder aan te gaan. De verhuurder vrijwaart de huurder voor alle aanspraken die zouden kunnen voortvloeien uit een mogelijk gebrek aan bevoegdheid.

Beheer

18.1 Behoudens andersluidende schriftelijke mededelingen treedt de verhuurder op als beheerder van het pand. De gegevens van de verhuurder zijn:

- BizStay B.V.

- HQ: Waldeck Pyrmontkade 866b, 2518 JS Den Haag

- + 31 [0]70 260 1269 (van 8.00 uur - 20.00 uur)

- info@bizstayapartments.com

Overdracht

19.1 De verhuurder is gerechtigd de boekingsovereenkomst en alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de boekingsovereenkomst over te dragen aan een derde. Door aanvaarding van de boekingsovereenkomst geeft de huurder bij voorbaat toestemming voor een eventuele overdracht.

Wijzigingen van de huurovereenkomst

20.1 Wijzigingen van de boekingsovereenkomst worden uitsluitend schriftelijk per e-mail doorgegeven. 

Nietigheid van algemene bepalingen 

21.1 De nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen en leidt derhalve niet tot nietigheid van deze bepalingen. Een verandering van directie, management of aandeelhouders van de verhuurder heeft geen invloed op de diensten, de boekingsovereenkomst of enige andere overeenkomst tussen partijen. Verhuurder behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen indien verhuurder dit noodzakelijk acht en/of indien dit noodzakelijk is in verband met de activiteiten van het bedrijf.

Kosten van gerechtelijke procedures

22.1 Behoudens een proceskostenveroordeling van verhuurder door de rechter, draagt huurder alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die voortvloeien uit vorderingen van beide partijen uit hoofde van de boekingsovereenkomst. De huurder en de verhuurder komen overeen dat deze kosten worden vastgesteld volgens het op dat moment geldende Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders). 

Domicilie

23.1 De huurder kiest domicilie op het adres van het pand. Alleen als het werkelijke adres van de huurder uit de boekingsovereenkomst blijkt, kan ook op dat adres domicilie worden gekozen. De verhuurder kiest domicilie op het werkelijke adres zoals vermeld in de boekingsovereenkomst. De verhuurder kan ook domicilie kiezen op de plaats waar de verhuurder is gevestigd, als die plaats ook blijkt uit de boekingsovereenkomst. 

Toepasselijk recht

24.1 Op de boekingsovereenkomst en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter. De geschillen zullen bij voorkeur worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Den Haag, een en ander behoudens voor zover dwingende bevoegdheidsregels aan deze keuze in de weg zouden staan.