Boek direct en bespaar tot 10%

U bespaart 10% op uw verblijf als u rechtstreeks via ons boekt in plaats van via andere websites.

Boek hier met korting

Disclaimer

Disclaimer voor https://www.bizstayapartments.com
BizStay BV (Kamer van Koophandel: Den Haag nr. 51.181.894), hierna te noemen BizStay, verleent u hierbij toegang tot https://www.bizstayapartments.com en https://bizstay.nl ("de Website") en nodigt u uit tot het afnemen van de aangeboden diensten.
BizStay behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover met u te hoeven communiceren.

Inleiding

 1. De websites bizstayapartments.com en bizstay.nl (gezamenlijk "de Site") stellen leden en gebruikers in staat unieke privéaccommodaties te boeken met bepaalde aanvullende diensten en functies.
 2. De Site wordt beheerd door BizStay BV. ("wij" of "ons"). Wij maken u erop attent dat de Site door derden kan worden gebruikt als boekingsplatform. In het geval dat u de Site via een dergelijke derde gebruikt, aanvaarden wij, om twijfel te voorkomen, geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Site anders dan zoals uiteengezet in deze voorwaarden.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten of degenen die de site gewoon bekijken ("u").
 4. Of u zich nu registreert of niet, u bent volledig gebonden aan deze voorwaarden.
 5. Deze gebruiksvoorwaarden hebben uitsluitend betrekking op uw gebruik van de site.
 6. Merk op dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekend gemaakt door nieuwe voorwaarden op de Site te plaatsen. Door de Site te blijven gebruiken, bevestigt u dat u de op dat moment geldende voorwaarden volledig accepteert op het moment dat u de Site gebruikt.


Intellectueel eigendom

 1. De opmaak en inhoud van deze Site worden beschermd door Nederlands recht en internationaal auteursrecht en wij behouden ons alle rechten voor met betrekking tot ons auteursrecht, ongeacht of dit ons eigendom is of onder onze licentie is verstrekt, en wij behouden ons alle rechten voor met betrekking tot al onze geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken (ongeacht of deze ons eigendom zijn of onder onze licentie zijn verstrekt) die op deze Site worden weergegeven.
 2. Door door de gebruiker gegenereerde content op deze site weer te geven, draagt u uitdrukkelijk alle auteursrechten en andere rechten op dergelijke content aan ons over (en stemt u ermee in afstand te doen van alle morele rechten met betrekking tot dergelijke content). Om twijfel te voorkomen: het is ons toegestaan door de gebruiker gegenereerde content te gebruiken voor onze andere zakelijke doeleinden, zelfs na beëindiging van uw registratie of lidmaatschap.
 3. Wij screenen door gebruikers gegenereerde content (inclusief content met betrekking tot beschikbare objecten die door onze hosts kunnen worden geplaatst) of informatie op de Site niet en wij kunnen geen enkele garantie geven met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. Gebruikers van deze Site wordt uitdrukkelijk verzocht geen lasterlijke, misleidende of beledigende inhoud te publiceren of inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen (bijvoorbeeld auteursrechten). Dergelijke inhoud is in strijd met ons beleid en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke inhoud. De verantwoordelijke gebruiker is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade of andere aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit en u stemt ermee in ons te vrijwaren van eventuele aansprakelijkheid die wij kunnen lijden als gevolg van dergelijke inhoud.
 4. Deze website of enig deel van deze website mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag niet systematisch delen van de inhoud van de website extraheren en/of hergebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het u met name niet toegestaan dataminingprogramma's, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens te gebruiken voor het extraheren (eenmalig of veelvuldig) van belangrijke delen van deze Site voor hergebruik.


Onze aansprakelijkheid

 1. Wij beheren de Site met de redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid van een online serviceprovider. Alle andere garanties en verklaringen zijn, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten.
 2. U ACKENT UITDRUKKELIJK DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE VOOR UW RISICO IS. NOCH WIJ, NOCH ONZE MOEDERMAATSCHAPPIJEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN, NOCH ONZE RESPECTIEVE WERKNEMERS, AGENTEN, EXTERNE CONTENTPROVIDERS OF LICENTIEGEVERS (GEZAMENLIJK DE "BIZSTAY-PARTIJEN") GARANDEREN DAT DE SITE ONONDERBROKEN EN VRIJ VAN FOUTEN IS; NOCH GEVEN WIJ ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE, OF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN ENIGE INFORMATIE, SERVICE, BOEKING OF KOOPWAAR DIE VIA DE SITE WORDT AANGEBODEN. DE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN "AS IS"-BASIS ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN TITEL OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET UITZONDERING VAN DE GARANTIES DIE IMPLICIET ZIJN EN NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN, BEPERKT OF GEWIJZIGD ONDER DE WETTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DEZE OVEREENKOMST.
 3. Deze UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OP ELKE SCHADE OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR FOUT OF NIET UITVOERING, FOUT, OMISSIE, STORING, VERTRAGING, STORING, VERTRAGING VAN OPERATIE OF TRANSMISSIE, COMPUTER VIRUS, COMMUNICATIESTORINGEN, DIEFSTAL OF VERNIETIGING OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN OF GEBRUIK VAN GEGEVENS, HETZIJ WEGENS CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIG GEDRAG, NALATIGHEID OF EEN ANDERE OORZAAK. U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT DE BIZSTAY-PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR LASTERLIJK, AANSTOOTGEVEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN EN DAT HET RISICO VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN HET VOORGAANDE VOLLEDIG BIJ U LIGT.
 4. IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ, DE BIZSTAY PARTIJEN, OF ELKE PERSOON OF ENTITEIT DIE BETROKKEN IS BIJ HET MAKEN, PRODUCEREN OF DISTRIBUEREN VAN DE SITE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTe, INCIDENTELE, SPECIALE, CONSEQUENTIËLE OF PUNITIEVE SCHADE GEVOLGEN UIT HET GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE. U ERKENT HIERBIJ DAT DE BEPALINGEN IN DEZE PARAGRAAF VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE INHOUD OP DE SITE.
 5.  NAAST DE HIERBOVEN UITEENGEZETTE VOORWAARDEN ZIJN NOCH WIJ NOCH DE BIZSTAY-PARTIJEN AANSPRAKELIJK, ONGEACHT DE OORZAAK OF DUUR, VOOR EVENTUELE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, WEGLATINGEN OF ANDERE GEBREKEN IN, OF NIET-TIJDIGHEID OF NIET-AUTHENTICITEIT VAN DE INFORMATIE OP DE SITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, PRIJS- OF BESCHIKBAARHEIDSINFORMATIE, OF VOOR EVENTUELE VERTRAGING OF ONDERBREKING IN DE VERZENDING DAARVAN NAAR U, OF VOOR EVENTUELE CLAIMS OF VERLIEZEN DIE DAARUIT VOORTVLOEIEN OF DAARDOOR WORDEN VEROORZAAKT. GEEN VAN DE VOORNOEMDE PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK VOOR CLAIMS OF VERLIEZEN VAN DERDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE EN DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BIZSTAY-PARTIJEN JEGENS U OF EEN EINDGEBRUIKER VOOR ALLE SCHADE, LETSEL, VERLIEZEN EN RECHTSZAKEN (HETZIJ CONTRACTUEEL, OP GROND VAN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST.
 6. Sommige rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van bepaalde aansprakelijkheden of garanties niet toe, zodat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. In dergelijke rechtsgebieden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de grootste mate die wettelijk is toegestaan. Controleer uw lokale wetgeving op eventuele beperkingen of restricties met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties.
 7. Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om de toegang tot de site voor een bepaalde periode op te schorten; dergelijke onderbrekingen vormen geen schending door ons van deze voorwaarden.
 8. Wij zijn niet aansprakelijk voor zakelijk, financieel of economisch verlies of voor gevolgschade of indirecte schade (zoals reputatieverlies, winstderving of gemiste kansen) die voortvloeit uit uw gebruik van de site, ongeacht of deze schade is ontstaan of geleden als gevolg van onze nalatigheid of anderszins.
 9. Niets in deze voorwaarden beperkt onze aansprakelijkheid voor fraude of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt als gevolg van onze nalatigheid.