Boek direct en bespaar tot 10%

U kunt tot 10% besparen als u rechtstreeks via ons boekt in plaats van via andere websites.

Boek hier met korting

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BIZSTAY BV.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bij BizStay B.V. gemaakte boekingen, zoals gedefinieerd in artikel 1, en op elke overeenkomst tussen de huurder  en de verhuurder. 

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

  • huurder:elke partij die een verzoek indient bij de verhuurder om een appartement te boeken hetzij online of per email, telefonisch of op enige andere wijze;
  • verhuurder: BizStay B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Voorburg en kantoorhoudende te Den Haag, aan de Koninginnegracht 60, 2514 AE, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 5118194;
  • boeking:elke tussen huurder en verhuurder gesloten overeenkomst tot huur van woonruimte voor kort verblijf;
  • website: de website van de verhuurder: www.bizstaythehague.com; 
  • disclaimer: de disclaimer op de website.

Boekingen

2.1 Een huurder kan een boeking voor een appartement maken via de website van verhuurder, per e-mail, telefonisch, in persoon op het kantoor van verhuurder of via externe boekingssites zoals Booking.com, Belvilla, Expedia, AirBnB of een ander door BizStay B.V. gebruikt boekingskanaal.

2.2 Verhuurder zal alle boekingen per e-mail bevestigen. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om het juiste emailadres op te geven en verhuurder te informeren indien dit emailadres wijzigt.

2.3 Alle boekingen zijn gebaseerd op de informatie die door de huurder is verstrekt (o.a. persoonlijke gegevens, aantal gasten). Indien de door de huurder verstrekte informatie onvolledig en/of onjuist zou blijken te zijn, behoudt de verhuurder zich het recht voor de boeking met onmiddellijke ingang te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding jegens de huurder gehouden te zijn.

2.4 Verhuurder behoudt zich het recht voor om elke boeking te weigeren naar eigen goeddunken van verhuurder. 

annulering

3.1 Een boeking kan kosteloos worden geannuleerd tot 14 dagen voor de eerste dag van de overeengekomen huurperiode. 

3.2 In geval van annulering binnen 14 dagen tot 24 uur voor de eerste dag van de huurperiode bedragen de annuleringskosten 50% van de overeengekomen huurprijs voor de huurperiode. 

3.3 Bij annulering binnen 24 uur voor de eerste dag van de huurperiode bedragen de annuleringskosten 100% van de overeengekomen huurprijs voor de huurperiode.

Acceptatie van de algemene voorwaarden

4.1 Door het maken van de reservering verklaart de huurder uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de onderhavige algemene voorwaarden en deze te hebben begrepen en aanvaard. Verhuurder behoudt zich het recht voor om voor elke afzonderlijke dienst aanvullende algemene en/of bijzondere voorwaarden toe te voegen.

betalingsverplichting

5.1 Betaling dient uitsluitend in euro's te geschieden.

5.2 Tenzij verhuurder en huurder anders overeenkomen, dient huurder 14 dagen voor de ingangsdatum van de boekingsperiode de volledige betaling van het boekingsbedrag te voldoen. Indien huurder het volledige bedrag niet tijdig heeft voldaan, behoudt verhuurder zich het recht voor de boeking te beëindigen.

5.3 Indien de boeking is gemaakt door een in Nederland gevestigd bedrijf, kan de betaling op rekening geschieden. Tenzij anders overeengekomen dient het bedrijf de betaling binnen 14 dagen gerekend vanaf de ingangsdatum van de boekingsperiode te voldoen. 

5.4 Voor het doen van een betaling aan BizStay B.V. bieden wij het betaalplatform van Mollie aan. Mollie is een gecertificeerd bedrijf dat beveiligde en geselecteerde internationale betaalmethoden aanbiedt. Mollie voldoet volledig aan de richtlijnen van de Europese Bankautoriteit inzake de veiligheid van internetbetalingen en staat permanent onder toezicht van De Nederlandsche Bank, DNB. 

5.5 Alle prijzen worden vermeld in Euro's en zijn onder voorbehoud van seizoenswijzigingen. Zodra een boeking door verhuurder is bevestigd, kunnen de prijzen door verhuurder niet meer worden verhoogd, tenzij de huurder de boeking wijzigt.

5.6 Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9% Belasting Toegevoegde Waarde ("BTW") en exclusief stadsbelasting, tenzij anders vermeld. 

5.7 Het uiten van een protest of klacht ontslaat de huurder niet van zijn betalingsverplichtingen. 

5.6 Na bevestiging van de boeking kan de huurprijs door de huurder niet meer ter discussie worden gesteld.

Gebruik

6.1 Op de dag van aankomst zal een medewerker van de verhuurder de huurder op de locatie ontmoeten. Een specifiek tijdstip voor de ontmoeting dient in overleg te worden vastgesteld, maar normaliter zullen de locaties vanaf 14.00 uur beschikbaar zijn. De medewerker overhandigt de sleutel aan de huurder en doet de check-in.

6.2 Elke check-in voor 7.00 uur of na 22.00 uur wordt beschouwd als een vroege of late check-in waarvoor verhuurder de huurder een extra bedrag van 50 EUR in rekening kan brengen.

6.3 Tenzij anders overeengekomen, zal een medewerker van verhuurder de huurder op de dag van vertrek op de locatie ontmoeten om de sleutels op te halen en het appartement te inspecteren. De huurder dient het appartement op de dag van vertrek voor 11.00 uur te verlaten, maar een specifiek tijdstip voor de ontmoeting dient in overleg te worden vastgesteld.

6.4 De huurder heeft de verplichting om persoonlijk gebruik te maken van het pand of één van zijn medewerkers gebruik te laten maken van het pand.

6.5 De huurder verplicht zich tot naleving van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving afkomstig van overheidsinstanties. 

6.6 Indien de ruimte deel uitmaakt van een groter geheel, zal de huurder zich houden aan de geldende (huis)regels. De huurder verplicht zich tot het invullen en ondertekenen van alle formulieren die in verband met het verblijf van de huurder in het pand moeten worden ondertekend.

6.7 De huurder is verplicht het pand op normale wijze te gebruiken en zich te onthouden van het veroorzaken van overlast aan de buren of aan de verhuurder. Om die reden is het de huurder niet toegestaan een muziekinstrument te bespelen, huisdieren te houden of te roken in het pand.

6.8 De huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen om schade aan het pand te voorkomen. De huurder zal maatregelen nemen om te voorkomen dat de centrale verwarming en de waterleidingen bevriezen. De huurder zorgt ervoor dat de badkamer wordt schoongehouden, zodat er geen schimmelvorming optreedt. Eventuele kosten die voortvloeien uit deze schoonmaakverplichting zijn voor rekening van de huurder. 

6.9 De huurder zal de verhuurder onmiddellijk, of in ieder geval zo spoedig mogelijk, op de hoogte stellen van eventuele schade aan het pand. Indien de huurder deze waarschuwingsplicht schendt, is de huurder aansprakelijk voor alle schade. 

Lekkende kranen en problemen met het toilet of de badkamer moeten in elk geval onmiddellijk worden gemeld. Zo niet, dan komen extra reparatiekosten voor rekening van de huurder. 

In geval van langdurige afwezigheid van de huurder, zorgt de huurder ervoor dat de huurder aan zijn waarschuwingsplicht kan voldoen. 

6.10 De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het pand veroorzaakt door opzettelijk misbruik door de huurder en/of door onverantwoordelijk handelen.

Kosten ten laste van de huurder

7.1 Tenzij anders overeengekomen zijn de volgende kosten voor rekening van de huurder:

a) het afbreken of zoekraken van sleutels;

b) het breken van glas in het pand;

c) de kosten voor herstel of vervanging in geval van schade aan de inrichting (waaronder mede begrepen meubilair) veroorzaakt door de huurder, gebruiker of gasten van de huurder of gebruiker;

d) de kosten voor de schoonmaak- en stomerijdienst. De schoonmaakdienst wordt in ieder geval na de vakantie van het pand door de huurder in gebruik genomen aan het einde van de boekingsperiode, maar zo nodig ook vaker indien de huurder dit wenst;

e) de stadsbelasting en/of lokale belastingen en heffingen die door de gemeente Den Haag in rekening worden gebracht aan bewoners die (tijdelijk) op het adres van het pand staan ingeschreven.

Oplevering

8.1 De huurder verplicht zich het gehuurde aan het einde van de overeengekomen huurperiode te ontruimen.

8.2 De huurder dient het gehuurde op te leveren in dezelfde staat als waarin het zich bevond op het moment dat het aan de huurder ter beschikking werd gesteld. De huurder verklaart dat hij de ruimte in goede staat van onderhoud, vrij van beschadigingen en schoon heeft ontvangen.

8.3 Bij de oplevering dient alle ter beschikking gestelde inrichting aanwezig te zijn. Het is niet toegestaan de indeling van de inrichting te wijzigen.

8.4 Bij oplevering dient huurder de sleutelsets bij een gemachtigde van verhuurder in te leveren, tenzij verhuurder anders heeft aangegeven.

8.5 Indien huurder het pand volgens verhuurder niet in schone staat oplevert of indien reparatie van het pand volgens verhuurder noodzakelijk is, komen de kosten die verhuurder heeft moeten maken voor schoonmaak of reparatie voor rekening van huurder. Kleine beschadigingen veroorzaakt door normaal gebruik komen voor rekening van verhuurder.

8.6 Huurder verliest de rechten ten aanzien van zijn persoonlijke eigendommen die huurder bij oplevering in het pand achterlaat. Verhuurder is gerechtigd deze zaken te (doen) verwijderen. De kosten van verwijdering zijn voor rekening van de huurder. Verhuurder is niet verplicht onderhoud te plegen aan de achtergelaten zaken en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de achtergelaten zaken.

Wijzigingen aan het pand

9.1 Het is huurder niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in of aan het pand, tenzij verhuurder daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die het gevolg is van (kleine) veranderingen, zoals het aanbrengen van spijkers, schroeven, stickers en dergelijke.

Vervanging en onderhuur

10.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder is het de huurder niet toegestaan een ander in zijn plaats te stellen.

10.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder is het huurder niet toegestaan de woonruimte aan een ander onder te verhuren. 

aansprakelijkheid en vrijwaring van verhuurder

11.1 Indien de te verhuren woonruimte geen eigendom is van de verhuurder, maar de woonruimte wordt verhuurd door middel van een lastgeving, is de verhuurder in geen geval aansprakelijk voor verplichtingen, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit de lastgevings- of bemiddelingsovereenkomst en die gevolgen hebben voor de huurovereenkomst. 

11.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of aan huurder, gebruiker of bezoekers van huurder of gebruiker, veroorzaakt door enig gebrek aan het pand ten gevolge van weersomstandigheden zoals overstromingen, natuurrampen of andere calamiteiten. 

11.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of aan huurder, gebruiker of bezoekers van huurder of gebruiker, veroorzaakt door enig gebrek aan het pand ten gevolge van weersomstandigheden zoals overstromingen, natuurrampen of andere calamiteiten. 

11.3 Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder, zijn werknemers of vertegenwoordigers ten opzichte van de huurder is beperkt tot het bedrag van de vergoedingen die aan de verhuurder zijn betaald bij de uitvoering van de boekingsovereenkomst, ongeacht de rechtsgrond waarop de aansprakelijkheid van de verhuurder is gebaseerd. 

11.4 In geen geval zullen de verhuurder of zijn werknemers of vertegenwoordigers aansprakelijk zijn (noch contractueel, noch als gevolg van een onrechtmatige daad) voor enige indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) winst- of omzetderving. 

11.5 De partijen komen overeen dat de verhuurder niet gehouden is tot enige vrijwaring van de huurder, noch tot enige bijstand van de huurder, in het geval dat een derde een vordering tegen de huurder instelt die direct of indirect voortvloeit uit de boekingsovereenkomst, het voorgaande ongeacht de rechtsgrond waarop een dergelijke vordering is gebaseerd. 

Overmacht

12.1 Onvoorziene omstandigheden en/of overmacht geeft de verhuurder het recht de boekingsovereenkomst zonder opzegtermijn en annuleringskosten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel het recht de verplichtingen uit de boekingsovereenkomst op te schorten. Verhuurder kan in voorkomend geval op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van zijn verplichtingen noch voor de schade die de huurder dientengevolge mocht lijden.

Opzegging en aanvullende garanties

13.1 Onverminderd het recht op schadevergoeding is verhuurder gerechtigd de overeenkomst, ook indien deze gedeeltelijk is uitgevoerd, zonder ingebrekestelling te ontbinden of aanvullende garanties te verlangen:

  • In geval van faillissement, ondercuratelestelling, onderbewindstelling, ernstige aantasting van de kredietwaardigheid of overlijden van de huurder;
  • Indien de huurder zijn verplichtingen uit hoofde van de reserveringsovereenkomst, de diensten en deze algemene voorwaarden niet nakomt;
  • Indien de huurder niet langer feitelijk gebruik maakt van het pand.

13.2 De huurder vrijwaart de verhuurder voor eventuele aanspraken die voortvloeien uit de in 12.1 beschreven omstandigheden.

Verlate beschikbaarheid

14.1 Indien de bedrijfsruimte door verhuurder niet op de overeengekomen datum aan huurder ter beschikking kan worden gesteld, omdat:

de bedrijfsruimte niet tijdig voor verhuur gereed was;

de voormalige huurder de bedrijfsruimte niet tijdig heeft ontruimd;

de verhuurder nog niet in het bezit is van de juiste vergunningen om de huur mogelijk te maken; of

een andere oorzaak, overmachtsituaties daaronder begrepen, die de beschikbaarheid van de bedrijfsruimte verhindert, is huurder geen huur verschuldigd voor de duur van de vertraging. Andere verplichtingen uit de reserveringsovereenkomst waaraan huurder is onderworpen, worden dienovereenkomstig opgeschort. 

14.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade die huurder lijdt als gevolg van de vertraging, tenzij er sprake is van grove schuld of grove nalatigheid. 

14.3 Verhuurder stelt huurder zo spoedig mogelijk op de hoogte van de dreigende vertraging. Op het moment dat de vertraging is opgelost en de ruimte ter beschikking van de huurder is gesteld, herleven voor de huurder de verplichtingen die voortvloeien uit de boekingsovereenkomst. Vanaf het moment dat de ruimte ter beschikking is gesteld, is de huurder dus weer huur verschuldigd.

boetebeding

15.1 Indien de huurder tekortschiet in de nakoming van de boekingsovereenkomst en de tekortkoming voortduurt ondanks een aanmaning van de verhuurder om de tekortkoming op te heffen, is de huurder een boete verschuldigd van € 250 per dag voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. Verhuurder behoudt tevens zijn recht op schadevergoeding en ontbinding, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

Toegang tot het pand

16.1 Indien verhuurder of zijn gemachtigde het pand dient te betreden voor onderhoud, heeft verhuurder hiertoe het recht op werkdagen tussen 9.00 en 20.00 uur. Alvorens het pand te betreden, dient verhuurder ten minste 24 uur van tevoren een afspraak te maken met huurder. In geval van een noodsituatie (bv. overstroming, lekkage, brand) of bij vermoeden van illegale praktijken in het gebouw heeft de verhuurder het recht het gebouw te allen tijde te betreden zonder de huurder daarvan in kennis te stellen.

16.2 In geval van langdurige afwezigheid van de huurder, bv. vakantie, zorgt de huurder ervoor dat de verhuurder toegang heeft tot het gebouw. In voorkomende gevallen informeert huurder verhuurder op welke wijze verhuurder toegang tot het pand kan krijgen.

Huurbevoegdheid

17.1 Verhuurder verklaart bevoegd te zijn tot het aangaan van de reserveringsovereenkomst met huurder. De verhuurder vrijwaart de huurder voor alle aanspraken die zouden kunnen voortvloeien uit een mogelijk onbevoegdheid.

Beheer

18.1 Behoudens andere schriftelijke mededelingen treedt de verhuurder op als beheerder van het pand. De gegevens van de verhuurder zijn:

- BizStay B.V.

- Hellingweg 98B, 2583 WH Den Haag

- + 31 [0]70 260 1269 (van 8.00 - 8.00 uur)

- + 31 [0]70 260 1269 (van 8.00 - 8.00 uur)

- Hellingweg 98B, 2583 WH Den Haag<.00 pm)

- info@bizstaythehague.com

Overdracht

19.1 Verhuurder is gerechtigd de boekingsovereenkomst en alle rechten en verplichtingen die uit de boekingsovereenkomst voortvloeien aan een derde over te dragen. Door aanvaarding van de boekingsovereenkomst verleent de huurder bij voorbaat toestemming voor een eventuele overdracht.

Veranderingen van de huurovereenkomst

20.1 Wijzigingen van de boekingsovereenkomst worden uitsluitend schriftelijk per e-mail doorgevoerd. 

Nietigheid van algemene bepalingen 

21.1 De nietigheid van een bepaling van deze voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen en zal derhalve niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. Een wijziging van de directie, het management of de aandeelhouders van de verhuurder heeft geen invloed op de diensten, de reserveringsovereenkomst of enige andere overeenkomst tussen de partijen. Verhuurder behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen indien verhuurder dit noodzakelijk acht en/of dit noodzakelijk is in verband met de activiteiten van de onderneming.

Kosten van gerechtelijke procedures

22.1 Behoudens in geval van een kostenveroordeling door de rechter ten behoeve van verhuurder, draagt huurder alle en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die voortvloeien uit eventuele aanspraken van beide partijen uit hoofde van de boekingsovereenkomst. Huurder en verhuurder komen overeen dat deze kosten zullen worden bepaald volgens het op dat moment geldende Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. 

Domicilie

23.1 De huurder kiest domicilie op het adres van het pand. Alleen als het werkelijke adres van de huurder uit de boekingsovereenkomst blijkt, kan ook op dat adres domicilie worden gekozen. De verhuurder kiest het domicilie op het werkelijke adres zoals vermeld in de boekingsovereenkomst. De verhuurder kan ook domicilie kiezen op de plaats waar de verhuurder gevestigd is, als die plaats ook uit de boekingsovereenkomst blijkt. 

Toepasselijk recht

24.1 Op de boekingsovereenkomst en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door een Nederlandse rechter. De geschillen zullen bij voorkeur worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Den Haag, een en ander behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.