Boek direct en bespaar tot 10%

U bespaart 10% op uw verblijf als u rechtstreeks via ons boekt in plaats van via andere websites.

Boek hier met korting

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BIZSTAY BV.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij BizStay B.V., zoals gedefinieerd in artikel 1, en op elke overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder. 

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

  • Huurder: iedere partij die bij de verhuurder een verzoek indient om online of per e-mail, telefoon of anderszins een appartement te boeken;
  • Huurder: BizStay B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Voorburg en kantoorhoudende te Den Haag, Waldeck Pyrmontkade 866b, 2518 JS Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 5118194;
  • Boeking: elke tussen de huurder en de verhuurder gesloten overeenkomst voor de korte termijn verhuur van accommodatie;
  • Website: de website van de verhuurder: www.bizstaythehague.com;
  • Disclaimer: de disclaimer op de website.


Boekingen

2.1 De huurder kan een appartement boeken via de website van de verhuurder, per e-mail, telefonisch, persoonlijk op het kantoor van de verhuurder of via externe boekingssites zoals Booking.com, Belvilla, Expedia, AirBnB of andere door BizStay B.V. gebruikte boekingskanalen.

2.2 De verhuurder bevestigt alle boekingen per e-mail. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om het juiste e-mailadres op te geven en de verhuurder te informeren als dit e-mailadres verandert.

2.3 Alle boekingen zijn gebaseerd op de door de huurder verstrekte informatie (bijv. persoonlijke gegevens, aantal gasten). Indien de door de Huurder verstrekte informatie onvolledig en/of onjuist blijkt te zijn, behoudt de Eigenaar zich het recht voor de boeking met onmiddellijke ingang te annuleren zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de Huurder.

2.4.

Annulering

3.1 Een boeking kan tot 14 dagen voor de eerste dag van de overeengekomen huurperiode kosteloos worden geannuleerd.

3.2 Bij annulering binnen 14 dagen tot 24 uur voor de eerste dag van de huurperiode bedragen de annuleringskosten 50% van de overeengekomen huurprijs voor de huurperiode. 

3.3 Bij annulering binnen 24 uur voor de eerste dag van de huurperiode bedragen de annuleringskosten 100% van de overeengekomen huurprijs voor de huurperiode.

Acceptatie Algemene Voorwaarden

4.1 Door te boeken verklaart de huurder uitdrukkelijk dat hij/zij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. De verhuurder behoudt zich het recht voor om per afzonderlijke dienst aanvullende algemene en/of bijzondere voorwaarden toe te voegen.

Betalingsverplichting

5.1 Betaling geschiedt uitsluitend in euro's.

5.2 Tenzij de verhuurder en de huurder anders overeenkomen, dient de huurder het volledige boekingsbedrag 14 dagen voor aanvang van de boekingsperiode te betalen. Indien de huurder het volledige bedrag niet tijdig betaalt, behoudt de verhuurder zich het recht voor de boeking te beëindigen.

5.3 Indien de boeking wordt gedaan door een in Nederland gevestigd bedrijf, kan de betaling op rekening geschieden. Tenzij anders overeengekomen, dient het bedrijf de betaling binnen 14 dagen na aanvang van de boekingsperiode af te ronden. 

5.4 Voor het doen van een betaling aan BizStay B.V. bieden wij het betaalplatform van Mollie aan. Mollie is een gecertificeerd bedrijf dat beveiligde en geselecteerde internationale betaalmogelijkheden biedt. Mollie voldoet volledig aan de richtlijnen van de European Banking Authority voor de veiligheid van betalingen op internet en staat onder voortdurend toezicht van De Nederlandsche Bank DNB.

5.5 Alle prijzen zijn vermeld in euro's en zijn onderhevig aan seizoensgebonden schommelingen. Nadat een boeking door de verhuurder is bevestigd, kunnen de prijzen door de verhuurder niet meer worden verhoogd, tenzij de huurder de boeking wijzigt.

5.6 Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9% omzetbelasting ("BTW") en exclusief City Tax, tenzij anders vermeld. 

5.7 Het uiten van een protest of klacht ontslaat de Huurder niet van zijn betalingsverplichtingen.

5.8 Zodra de boeking is bevestigd, kan de huur niet meer ter discussie worden gesteld door de Huurder.

Gebruik

6.1 Op de dag van aankomst zal een personeelslid van de Eigenaar de Huurder ontmoeten op de Locatie. Een specifiek tijdstip voor de ontmoeting wordt in overleg vastgesteld, maar in de regel is het terrein vanaf 14.00 uur beschikbaar. De medewerker overhandigt de sleutels aan de Huurder en verricht de check-in.

6.2 Een check-in vóór 7.00 uur of na 22.00 uur geldt als een vroege of late check-in, waarvoor de Verhuurder de Huurder een toeslag van EUR 50 in rekening kan brengen.

6.3 Tenzij anders overeengekomen, ontmoet een medewerker van de Verhuurder de Huurder op de dag van vertrek op de Locatie om de sleutels op te halen en het appartement te inspecteren. Huurder dient het gehuurde op de dag van vertrek voor 11.00 uur te verlaten, waarbij een specifiek tijdstip voor de ontmoeting nader overeen te komen is.

6.4 Huurder gebruikt het gehuurde zelf of laat een van zijn werknemers het gehuurde gebruiken.

6.5 Huurder verplicht zich tot naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving van overheidsinstanties. 

6.6 Indien het gehuurde deel uitmaakt van een groter geheel, dient huurder zich te houden aan de geldende (huis)regels. Huurder verplicht zich tot het invullen en ondertekenen van alle formulieren die nodig zijn in verband met het verblijf van huurder in het gehuurde. Daarom is het huurder niet toegestaan in het gehuurde een muziekinstrument te bespelen, huisdieren te houden of te roken. Huurder zal maatregelen nemen om bevriezing van de centrale verwarming en waterleidingen te voorkomen. Huurder zorgt ervoor dat de badkamer wordt schoongehouden om schimmelvorming te voorkomen. 6.9 Huurder stelt verhuurder onverwijld en in ieder geval zo spoedig mogelijk in kennis van schade aan het gehuurde. Als de huurder deze waarschuwingsplicht schendt, is hij aansprakelijk voor alle schade. 

Lekkende kranen en problemen met het toilet of de badkamer moeten in ieder geval onmiddellijk worden gemeld. Anders zijn de extra reparatiekosten voor rekening van de huurder. 

Bij langdurige afwezigheid van de huurder dient de huurder ervoor te zorgen dat hij aan zijn waarschuwingsplicht kan voldoen. 

6.10 De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het pand veroorzaakt door opzettelijk verkeerd gebruik en/of onverantwoordelijk handelen van de huurder. 

Kosten ten laste van de huurder

7.1 Tenzij anders overeengekomen zijn de volgende kosten voor rekening van de huurder:

a) sleutelbreuk of -verlies;

b) glasbreuk binnen het gehuurde;

c) kosten van herstel of vervanging bij schade aan inrichting (waaronder meubilair) veroorzaakt door de huurder, bewoner of gasten van de huurder of bewoner;

d) de kosten van de schoonmaak- en stomerijservice. De schoonmaakservice wordt in ieder geval in werking gesteld nadat de huurder het pand aan het einde van de reserveringsperiode heeft verlaten, maar vaker indien de huurder dit wenst;

e) de door de gemeente Den Haag geheven stadsbelasting en/of lokale belastingen en heffingen op bewoners die (tijdelijk) ingeschreven staan op het adres van het pand.

Overdracht

8.1 De huurder verplicht zich het pand aan het einde van de overeengekomen boekingsperiode te verlaten.

8.2 De huurder zal het pand in dezelfde staat opleveren als waarin het hem ter beschikking is gesteld. De huurder verklaart dat hij het gehuurde in goede staat van onderhoud, vrij van schade en schoon heeft gehouden. Het is niet toegestaan de inrichting te wijzigen.

8.4 Huurder dient bij de oplevering de sleutelsets in te leveren bij een bevoegde vertegenwoordiger van Verhuurder, tenzij Verhuurder anders aangeeft.

8.5 Indien huurder het gehuurde niet in de door verhuurder voorgeschreven schone staat oplevert of indien door verhuurder voorgeschreven reparaties aan het gehuurde nodig zijn, komen de door verhuurder gemaakte kosten voor schoonmaak of reparatie voor rekening van huurder. Kleine schade veroorzaakt door normaal gebruik komt voor rekening van de verhuurder. Verhuurder is gerechtigd deze zaken te (laten) verwijderen. De kosten van verwijdering zijn voor rekening van huurder. Verhuurder is niet verplicht de achtergelaten zaken te onderhouden en is niet aansprakelijk voor schade aan de achtergelaten zaken.

Wijzigingen aan het pand

9.1 Huurder mag geen wijzigingen in of aan het pand aanbrengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. De huurder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (kleine) veranderingen, zoals het aanbrengen van spijkers, schroeven, stickers etc.

Uitwisseling en onderhuur

10.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder zal de huurder geen ander in zijn plaats stellen.

10.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder zal de huurder het gehuurde niet aan een ander onderverhuren. 

Verantwoordelijkheid en vrijwaring van de verhuurder

11.1 Indien de te verhuren accommodatie niet aan de verhuurder toebehoort, maar in opdracht wordt verhuurd, is de verhuurder in geen geval aansprakelijk voor uit de opdracht of bemiddeling voortvloeiende verplichtingen van welke aard dan ook die de huurovereenkomst raken. 

11.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of aan de huurder, gebruiker of bezoeker van de huurder of gebruiker veroorzaakt door enig gebrek aan het pand als gevolg van weersomstandigheden zoals overstromingen, natuurrampen of andere calamiteiten. 

11.3 Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder, haar werknemers of agenten jegens de huurder is beperkt tot het bedrag van de aan de verhuurder ter uitvoering van de reserveringsovereenkomst betaalde schadevergoeding, ongeacht de rechtsgrond waarop de aansprakelijkheid van de verhuurder berust. 

11.4 In geen geval is de verhuurder of zijn werknemers of agenten aansprakelijk (contractueel of uit onrechtmatige daad) voor enige indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) gederfde winst of inkomsten. 

11.5 Partijen komen overeen dat de Verhuurder niet verplicht is de Huurder te vrijwaren of bij te staan in geval van een vordering van een derde tegen de Huurder die direct of indirect voortvloeit uit de Boekingsovereenkomst, ongeacht de rechtsgrond waarop een dergelijke vordering is gebaseerd. 

Algemene overmacht

12.1 Onvoorziene omstandigheden en/of overmacht geven de verhuurder het recht de Boekingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder termijnen en annuleringskosten of de verplichtingen uit hoofde van de Boekingsovereenkomst op te schorten. In dit geval kan de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van zijn verplichtingen of voor eventuele schade die de huurder hierdoor lijdt.

Annulering en aanvullende garanties

13.1 Onverminderd het recht op schadevergoeding is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst, ook indien deze slechts gedeeltelijk is uitgevoerd, zonder ingebrekestelling te ontbinden of aanvullende garanties te verlangen:

  • In geval van faillissement, onder curatele stelling, ernstige verslechtering van de kredietwaardigheid of overlijden van de huurder;
  • Indien de huurder zijn verplichtingen uit hoofde van de boekingsovereenkomst, de diensten en deze algemene voorwaarden niet nakomt;
  • Indien de huurder het gebruik van de lokalen daadwerkelijk staakt.

13.2 De huurder vrijwaart de eigenaar van alle mogelijke claims die voortvloeien uit de omstandigheden beschreven in 12.1.

Verlate beschikbaarheid

14.1 Indien de verhuurder niet in staat is het gehuurde op de overeengekomen datum aan de huurder ter beschikking te stellen omdat:

het gehuurde niet tijdig gereed was;

de vorige huurder het gehuurde niet tijdig heeft verlaten;

de verhuurder nog niet in het bezit is van de relevante vergunningen die de verhuur mogelijk maken; of

- enige andere oorzaak, waaronder overmacht, waardoor het gehuurde niet beschikbaar is, is de huurder geen huur verschuldigd voor de duur van de vertraging. Andere verplichtingen onder het Boekingscontract waaraan de Huurder is onderworpen, worden dienovereenkomstig opgeschort. 

14.2 De Eigenaar is niet aansprakelijk voor enige schade die de Huurder lijdt als gevolg van de vertraging, behalve in gevallen van grove schuld of grove nalatigheid. 

14.3 De Eigenaar stelt de Huurder zo snel mogelijk op de hoogte van de dreigende vertraging. Op het moment dat de vertraging is verholpen en het gehuurde ter beschikking wordt gesteld aan de huurder, herleven de verplichtingen die voortvloeien uit het reserveringscontract voor de huurder.

Sanctieclausule

15.1 Indien de huurder de boekingsovereenkomst niet nakomt en de tekortkoming voortduurt ondanks een verzoek van de eigenaar om de tekortkoming te verhelpen, is de huurder een boete verschuldigd van € 250 per dag voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt.

Toegang tot de Premises

16.1 Indien de Verhuurder of zijn gevolmachtigde de Premises moet betreden voor onderhoudsdoeleinden, is de Verhuurder daartoe gerechtigd tussen 9.00 uur en 20.00 uur op Werkdagen. In geval van een noodsituatie (bijv. overstroming, lekkage, brand) of vermoeden van illegale praktijken in het gehuurde is verhuurder te allen tijde gerechtigd het gehuurde te betreden zonder huurder daarvan in kennis te stellen. Indien nodig informeert huurder verhuurder over de wijze waarop verhuurder toegang tot het gehuurde kan krijgen.

Bevoegdheid tot verhuur

17.1 Verhuurder verklaart bevoegd te zijn de Boekingsovereenkomst met huurder aan te gaan. De verhuurder vrijwaart de huurder van alle aanspraken die kunnen voortvloeien uit een gebrek aan bevoegdheid.

Beheer

18.1 De verhuurder treedt op als beheerder van het pand, tenzij schriftelijk anders is meegedeeld. De gegevens van de Verhuurder zijn:

- BizStay B.V.

- Hoofdkantoor: Waldeck Pyrmontkade 866b, 2518 JS Den Haag

- + 31 [0]70 260 1269 (van 8.00 - 20..00)

- info@bizstayapartments.com

Overdracht

19.1 De verhuurder is gerechtigd de Boekingsovereenkomst en alle rechten en verplichtingen die uit de Boekingsovereenkomst voortvloeien over te dragen aan een derde. Door aanvaarding van de reserveringsovereenkomst stemt de huurder bij voorbaat in met een dergelijke overdracht.

Wijzigingen van de reserveringsovereenkomst

20.1 Een wijziging van de reserveringsovereenkomst geschiedt uitsluitend schriftelijk per e-mail. 

Invaliditeit van algemene bepalingen 

21.1 De ongeldigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid en/of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen onverlet en maakt die bepalingen derhalve niet ongeldig. Een verandering in de leiding, het management of de aandeelhouders van de verhuurder heeft geen invloed op de diensten, de reserveringsovereenkomst of enige andere overeenkomst tussen partijen. De verhuurder behoudt zich het recht voor zijn algemene voorwaarden te wijzigen indien hij dit noodzakelijk acht en/of indien dit noodzakelijk is in verband met de activiteiten van het bedrijf.

Kosten van gerechtelijke procedures

22.1 Behoudens een rechterlijke proceskostenveroordeling voor de verhuurder, draagt de huurder alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die voortvloeien uit de wederzijdse vorderingen die voortvloeien uit de Boekingsovereenkomst. Huurder en Verhuurder komen overeen dat deze kosten worden vastgesteld overeenkomstig het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. 

Domicilie

23.1 Huurder kiest zijn domicilie op het adres van de Woning. Alleen als het werkelijke adres van de huurder uit het boekingscontract blijkt, kan de woonplaats ook op dit adres worden gekozen. De verhuurder kiest domicilie op het werkelijke adres dat in het boekingscontract is vermeld. De verhuurder kan ook domicilie kiezen op de plaats waar de verhuurder is gevestigd, indien deze plaats ook blijkt uit de boekingsovereenkomst. 

Toepasselijk recht

24.1 Op de boekingsovereenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door een Nederlandse rechter. Geschillen zullen bij voorkeur worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag, tenzij dwingende bevoegdheidsregels deze keuze uitsluiten.